Contact us now
216 450 6380

İŞE İADE SAMİMİ OLMAYAN DAVET

Y A R G I T A Y  I L A M I

ESAS NO: 2013/10926
KARAR NO: 2015/9774

MAHKEMESI: ISTANBUL 11. IS MAHKEMESI
TARIHI: 21/05/2013
NUMARASI: 2012/491-2013/353
DAVACI: C. Z. ADINA AVUKAT TUGRUL KUZGUN
DAVALI: G. B. D. VE

DAVA:Davacı, kıdem tazminatı farkı, ise baslatmama tazminatı ile bosta geçen süre ücreti
alacagının ödetilmesinekarar verilmesini istemistir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmistir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmis olmakla, dava dosyası için
Tetkik Hakimi A.Kaman tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,
geregi konusulup düsünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek İstanbul 1. İş Mahkemesi’nin 19.10.2010 tarihli kararı ile işe iadesi davası açmıştır. Mahkemece, davacının işine iade kararı verilmesi üzerine, işverinin temyiz etmesi nedeniyle, bu kararın, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 22.03.2012 tarih ve 2011/13335 Esas, 2012/5156 Karar sayılı ilamı ile onandığını, işverenin işe başlatma konusunda samimi olmadığını iddia ederek kıdem tazminatı farkı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddine karar verilmesiniistemiştir. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir. D) Temyiz: Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: Dosya içeriğine göre davacı işçinin işe başlatmama tarihinde, işyerinde çalışan diğer işçilerin ücretlerinin davacının iş akdinin haksız feshedildiği tarihteki ücretine göre artış yapıldığı anlaşılmaktadır. Feshin geçersizliğine karar verildikten sonra aradaki dönem yönünden davacının işyerinde çalışmış ve ücretlerinde artış yapılmış gibi değerlendirilerek davacının bu ücret ile başlatılması gerekir. İşverenin geçersizliğine karar verilen fesih tarihindeki ücreti üzerinden işe başlatması bu arada diğer işçilere zam yapılıp ücret artışı yapılmış ise bu zam oranın davacının ücretine Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. de yansıtılması gerekir. Aksi halde, bu işlem eşit işlem borcuna aykırılık teşkil eder. Davacı işçi, işe başlatma tarihinde olması gereken ücretten işe başlatmadığına göre işe başlatmada samimi değildir. Davacının kıdem tazminatı farkı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinin hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, yazılı gerekçe ile bu istemlerin reddi hatalıdır. ESAS NO: 2013/10926 KARAR NO: 2015/9774 F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Ü. SAYIŞ Üye H. COŞKUN Üye N. ŞENGÜN Üye S. MERMERCİ Üye B. KAR