Contact us now
216 450 6380

İşe İade Davası Açma Süre Feshin Bildirim Tarihinden İtibaren Başlar

Yargıtay 9. HD.’nin 06.07.2009 tarih, 2009/23235 E. 2009/19656 K. sayılı Kararı

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.”