Contact us now
216 450 6380

İş aktinin işverenin ölüm ile feshi durumunda mirasçılar açısından kıdem tazminatı

ESAS NO: 2014/139
KARAR NO : 2015/13767

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2014/139
KARAR NO: 2015/13767
Y A R G I T A Y I L A M I

MAHKEMESI: ISTANBUL ANADOLU 15. IS MAHKEMESI
TARIHI: 23/10/2013
NUMARASI: 2013/682-2013/621
DAVACI: F. T. ADINA AVUKAT ONUR AKTAS
DAVALILAR: 1- N. A. ADINA AVUKAT TUGRUL KUZGUN

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile ücretalacaklarının ödetilmesinekarar verilmesini istemistir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmistir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmis olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Aygün Dündar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı Isteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının ölen davalıların murisi Dursun Aslan!a ait insaat malzemeleri ticareti yapan isyerinde çalıstıgını, is sözlesmesinin ölüm ile sona erdigini belirterek, kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret alacagının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmistir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı mirasçı Nuri Aslan ölüm sonrası davacının isyerinin kapatılarak davacının isten çıkarıldıgını, mirasçılık payı oranında davayı kabul ettigini, isyerinin devrinin olmadıgını, diger mirasçıların kapanan isyerinin tekrar kendisi tarafından faaliyette bulunması için muvafakat verdiklerini, diger davalıların müsterek ve müteselsil sorumlu oldugunu, mirasçılık hakları ve oranı nispetinde davanın kabulüne karar verilmesi gerektigini savunmus,
diger mirasçılar ise kapanısı halen isyerine çalıstırmaya devam eden davalı Nuri Aslan’ın verdigini, mirasçıların kapanıs bildirmedigini, isyerinin faaliyetine devam ettigini, davanın reddi gerektigini savunmustur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının halen Nuri Aslan’ın çalıstırdıgı isyerinde çalısmaya devam ettigi, bu sebeple kıdem tazminatının hesaplanamayacagı, maas alacagının da halen çalıstıran tarafından ödenmesi gerektiginden mirasçılardan istenemeyecegi, davalı Nuri’nin kabulü dogrultusunda Nuri aleyhine açılan davanın muristen Nuri’ye düsecek miras payına göre kabulü gerektigi gerekçesi ile davalı Nuri hakkında davanın kabulüne, diger mirasçılar yönünden ise reddine karar verilmistir.
D) Temyiz:
Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
E) Gerekçe:
Somut uyusmazlıkta ölüm nedeni ile is sözlesmesinin sona erip ermeyecegi, mirasçılardan isyerini dava sonra isletmeye devam edenin kabulünün diger mirasçıları baglayıp baglamayacagı uyusmazlık konusudur.
Tarafların murislerinin ölümü tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinde, “hizmet akdi, isçinin ölümü ile hitam bulunur. Is sahibi öldügü takdirde, akit, baslıca onun sahsı nazara alınarak yapılmıs ise nihayet bulur.” hükmü yer almaktadır. Aynı hüküm yargılama sırasında yürürlüge giren 6098 sayılı TBK.’nun 441.
Maddesinde düzenlenmis ve isverenin ölüm halinde, yerini mirasçıların alacagı ve isyeri devri veya is iliskisinin devrine iliskin hükümlerin kıyas yolu ile uygulanacagı belirtilmistir.
Diger taraftan TMK.’nun 703. Maddesi uyarınca “Elbirligi mülkiyeti, malın devri, toplulugun dagılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer”.
4857 sayılı Is Kanunu’nun 6. Maddesine göre “Isyeri veya isyerinin bir bölümü hukuki bir isleme dayalı olarak baska birine devredildiginde, devir tarihinde isyerinde veya bir bölümünde mevcut olan is sözlesmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan isveren, isçinin hizmet süresinin esas alındıgı haklarda, isçinin devreden isveren yanında ise basladıgı tarihe göre islem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce dogmus olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan isveren birlikte sorumludurlar”.
Dava tarihinde yürürlükte olan BK.’un 179 ve yargılama sırasında yürürlüge giren 6098 sayılı TBK.’un 202 maddesine göre ise “Bir malvarlıgını veya bir isletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, onlara karsı malvarlıgındaki veya isletmedeki borçlardan sorumlu olur.
Dosya içerigine göre davalıların murisi 08.08.2010 tarihinde vefat etmistir. Bu tarihte isyerinin devir kuralları geregi davalılar mirasçılara geçtigi ve is sözlesmesinin feshedilmedigi sabittir. Isyerinin bu tarihte kapanıs kayıt üzerinde gösterilmis ise de isyeri kapanması neden ile 27.08.2010 tarihinde davacının isten çıkıs bildirgesi verilmistir. Davalı mirasçıların anlasması ile de kayda göre isyeri 15.09.2010 tarihinde davalılardan Nuri Aslan
tarafından tekrar faaliyette geçirilmis ve davacı da bu yerde bu kez davalılardan mirasçı Nuri Aslan isçisi olarak ise girisi yapılmıstır.
Murisin ölümü nedeni ile elbirligi ortaklıgı kapsamında 08.08.2010 tarihinde mirasçılara geçen isyeri, mirasçılar tarafından davalı Nuri Aslan’a devri ile bu ortaklık sona ermistir. Her ne kadar davalı mirasçı Nuri Aslan’ın kendi miras hissesi oranında davayı kabulü diger mirasçıları baglamaz ise de bu kabul yanında is sözlesmesinin murisin
ölümünden sonra ayrılıs bildirgesi ile sona erdirilmesi, isyerinin bu bildirimden sonra diger mirasçıya devri dikkate alındıgında, is sözlesmesinin 27.08.2010 tarihinde sona erdiginin ve diger davalı mirasçı ile yapılan is sözlesmesinin ise yeni bir is akdi oldugunu gösterir. Tüm davalılar elbirligi ortaklıgı nedeni ile fesih tarihinde miras payları oranında müstereken ve müteselsilin sorumlu oldukları gibi fesihten sonra isyerini devralan davalı Nuri Aslan ise bu tarihte yürürlükte olan BK.’un 179. Maddesi uyarınca devirden önce dogran murisin ve yerine
geçen mirasçıların borcundan dolayı da ayrıca tamamen sorumludur. Mahkemece isyerini devralan davalının kabulü karsısında fesih ve fesihten sonra devir olgusu gözden kaçırılarak, çeliskili sekilde karar verilmesi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, pesin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09/04/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
Ü. SAYIS
Üye
H. COSKUN
Üye
C. DEMIR
Üye
M. K. TEPEDELEN
Üye
I. INCEOGLU