Contact us now
216 450 6380

ÖZEL HUKUK

BELİRSİZ ALACAK DAVASI: HUKUKİ YARAR YOKLUĞU

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
2012/19128
2013/20655
Karar Tarihi: 15.11.2013

ÖZET: Uyusmazlık konusunun davacı tarafça açıkça belirlenmis olması nedeni ile, kısmi dava açmakta hukuksal yararı bulunmadıgı gibi, yine davanın konusu ve davacının açık talebi karsısında, ortada belirsiz alacak davasının kosullarının da bulunmadıgı gerekçesiyle HMK’nın 114/h maddesi uyarınca, davanın hukuksal yarar yoklugu nedeniyle reddine karar verilmistir.

(6100 S. K. m. 107, 109, 114)
Dava: Taraflar arasında görülen davada Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14.11.2012 tarih ve 2012/250-2012/423 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmis ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlasılmıs olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sevda Boyraz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, durusma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra isin geregi görüsülüp, düsünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkiline, … Ticaret ve Insaat San. Ltd. Sti.’nin yetkilisi oldugunu söyleyen A. O. Ö. tarafından 6 ton civarında paslanmaz sac siparis edildigini, söz konusu emtia karsılıgında üç adet çek gönderildigini, müvekkilinin kendisine gönderilen çekleri, 06.04.2012 tarihinde Çek Tevdii Bordrosu’na istinaden Samsun Yapı Kredi Bankası Gülsan Subesi’ne teslim ettigini, müvekkilin çekleri, davalı bankaya teslim ettikten sonra kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmaması üzerine 08.04.2012 tarihinde ticari emtiayı teslim ettigini, müvekkili tarafından davalı bankaya teslim edilen çeklerin sahte çıktıgını, davalı banka uhdesinde bulunan çeklerin sahte oldugunun müvekkiline bildirilmedigini, davalı bankanın mevzuat gereklerini yerine getirmeyerek müvekkilinin zarara ugramasına sebebiyet verdigini ileri sürerek, simdilik 10.000,00 TL’nin 06.04.2012 tarihinden itibaren isleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmistir.
Davalı vekili, söz konusu çeklerin müvekkili bankanın Gülsan Subesi’ne davacı tarafından teslim edildikten sonra YKB çek senet merkezine gönderildigini, burada çeklerin sahte oldugunun ortaya çıkması üzerine, aynı gün müvekkili banka personeli tarafından davacı asilin aranarak, bahse konu çeklerin sahte oldugunun bildirildigini, müvekkili bankanın sahte çekler sebebi ile zarardan sorumlu tutulamayacagını, davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasının mümkün olmadıgını savunarak, davanın reddini istemistir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava açıldıgı tarihte yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın 109/2. ve 107 maddesine göre davacının açıkça talep konusu uyusmazlıgın miktarını kendisi tarafından keside edilen ihtarname ile, 45.000,00 TL oldugunu belirlemis olmasına ragmen, bu bedelin yalnızca fazlaya iliskin haklar saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL’si tutarında kısmi dava açmıs oldugundan,uyusmazlık konusunun davacı tarafça açıkça belirlenmis olması nedeni ile, kısmi dava açmakta hukuksal yararı bulunmadıgı gibi, yine davanın konusu ve davacının açık talebi karsısında, ortada belirsiz alacak davasının kosullarının da bulunmadıgı gerekçesiyle HMK’nın 114/h maddesi uyarınca, davanın hukuksal yarar yoklugu nedeniyle reddine karar verilmistir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmistir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartısılıp, degerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde degildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, asagıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15.11.2013 tarihinde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)