Contact us now
216 450 6380

Tazminat Hukuku

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Haksız fiilden kaynaklanan Maddi ve Manevi tazminat davaları
  • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan tazminat davaları
  • Destekten yoksun kalma tazminatı davaları

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas Numarası: 2013/4544
Karar Numarası: 2014/315
Karar Tarihi: 12.03.2014
MOTORLU ARACIN KATILDIĞI KAZADA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN UĞRADIĞI ZARARDAN DOLAYI
TAZMİNATLA YÜKÜMLÜ BİRDEN FAZLA KİŞİ BULUNUYORSA BUNLAR MÜTESELSİL OLARAK
SORUMLU TUTULUR
TAZMİNAT TALEPLİ DAVALARDA CEZA KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DAHA UZUN
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN EYLEMİN SUÇ SAYILMASI GEREKİR
ZAMANAŞIMI ZARAR VE SORUMLUNUN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR

İşleten hakkında uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. Buna göre, haksız eylemin gerçekleştiği mülga 765 sayılı TCK’da öngörülen suça ilişkin cezanın üst sınırı dikkate alındığında, aynı Kanun uyarınca uzamış ceza zamanaşımı süresi beş yıldır.

Anılan maddeye göre, “Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.” Belirtilen madde hükmündeki, müteselsil sorumluluğun tam teselsüldür.

Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma hakkı zarar görenin, zararı ve haksız eylemi öğrenmesinden itibaren başlayacak ve bir yılda zamanaşımına uğrayacaktır. Burada önemli olan zararı ve tazminat sorumlusunu öğrenmektir. Öğrenebilecek durumda olmak zamanaşımının
işlemeye başlamasına sebep olmaz. Zarar ve sorumludan hangisi daha sonra öğrenilirse, zamanaşımı son öğrenme gününden itibaren işlemeye başlar.