Contact us now
216 450 6380

İdare ve İflas Hukuku

  • Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
  • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
  • İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
  • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
  • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
  • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
  • Motorlu taşıtlar vergisi
  • Yanlış veya eksik gelir beyanları
  • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri